Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. NXT Content: de onderneming welke is gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Wederpartij: de (rechts)persoon met wie NXT Content een Overeenkomst aangaat, diegene daarover in onderhandeling treedt met NXT Content of diegene die op een andere wijze een beroep doet op (de Diensten van) NXT Content;
 3. Partij(en): NXT Content en Wederpartij gezamenlijk of ieder als individuele contractspartij;
 4. Diensten: alle diensten die door NXT Content aan de Wederpartij worden geleverd, hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend, het verrichten van PR- werkzaamheden, de inkoop van media en contentmarketing;
 5. Overeenkomst: elke afspraak tussen NXT Content en de Wederpartij tot het verlenen van Diensten;
 6. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;
 7. Schriftelijk: berichtgeving via de Website, per Whatsapp, e-mail of in geschrift;
 8. Website: de website van NXT Content;
 9. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van diens
  beroep of bedrijf.

Artikel 2. Identiteit van NXT Content

Naam bedrijf: NXT Content
Straatnaam en nummer: Keizersgracht 206
Postcode en vestigingsplaats: 1016 DX te Amsterdam
Telefoonnummer: +31207657570
KvK-nummer: 80142524
E-mailadres: info@nxtcontent.com

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van NXT Content en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen NXT Content en de Wederpartij.
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. NXT Content kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door de Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt, tenzij anders Schriftelijk is overeengekomen, derhalve tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 4. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere
  (algemene) voorwaarden uitgesloten.
 5. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien
  deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen tussen Partijen.
 6. Indien NXT Content niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan
  betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat NXT Content in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 7. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan de betreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 8. Afgesproken leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor levering zijn uitdrukkelijk geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij uitdrukkelijk geen recht op schadevergoeding.
 9. NXT Content is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.
 10. De werking van artikel 7:404 en/of 7:407 lid 2 BW is/zijn uitgesloten.
 11. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
  (onderdelen van) de Diensten die NXT Content geheel of ten dele aan Derden heeft uitbesteed en/of waarvoor zij (gedeeltelijk) een Derde inhuurt ter ondersteuning.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden NXT Content niet.

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het (eventueel) voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 3. NXT Content behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat de Wederpartij niet aan zijn/haar (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien NXT Content weigert, dan zal zij de Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten/-Overeenkomsten.
 5. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt NXT Content onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 6. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die aan NXT Content ter beschikking staan, is NXT Content te allen tijde en zonder voorafgaande uitleg of opgave van redenen, gerechtigd om de activiteiten van de Wederpartij in verband met de Diensten (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, een waarschuwing te doen uitgaan, de Dienst(en) te beëindigen en te weigeren een Dienst aan de Wederpartij te verlenen, in het bijzonder maar niet beperkt tot de situatie waarin de Wederpartij in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. NXT Content zal in een dergelijke situatie op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn jegens de Wederpartij.

Artikel 6. Ontbinding van de Overeenkomst en opzegtermijnen

 1. Indien de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft NXT Content het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 2. In beginsel wordt een Overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd. Bij Overeenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
 3. Indien een Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, geschiedt opzegging van de Overeenkomst, Schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden. Partijen kunnen echter Schriftelijk afwijken van deze opzegtermijn in de tussen hen geldende Overeenkomst.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Artikel 8. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van NXT Content in de nakoming van enige verplichting jegens de Wederpartij niet aan NXT Content kan worden toegerekend in geval van een van de wil van NXT Content onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van NXT Content kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, (stroom)storingen, computervirussen, cyberaanvallen, internet storingen, (grote) kabelbreuken, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, stakingen, maatregelen van overheidswege en het defect gaan van apparatuur waarmee de Diensten moeten worden verricht.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan NXT Content niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang NXT Content niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de overmachtsituatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. NXT Content is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als NXT Content als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
 3. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft NXT Content recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.

Artikel 9. Garantie

Artikel 10. Prijzen

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien op verzoek van de Wederpartij of op eigen initiatief van NXT Content - waarbij de Wederpartij daarmee Schriftelijk heeft ingestemd - een Derde wordt ingeschakeld door NXT Content, dan brengt NXT Content een bureau fee van 15% met een maximum van €500,- (vijfhonderd) per activiteit voor het financiële risico dat zij lopen.
 3. NXT Content behoudt zich het recht voor om halfjaarlijks een inflatiecorrectie toe te passen.
 4. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. NXT Content behoudt zich het recht voor om 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop NXT Content in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan de Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht NXT Content niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
 6. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 11. Betaling en facturering

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, worden de werkzaamheden van NXT Content maandelijks aan de Wederpartij in rekening gebracht en dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum.
 2. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan NXT Content te melden.
 3. Indien de Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan wordt deze door NXT Content gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 14 (veertien) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze veertien-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim. Hierdoor is de Wederpartij ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast is NXT Content gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 4. Het recht van opschorting en van verrekening zijn in het geval van een Wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf uitgesloten.
 5. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP, zijn de vorderingen van NXT Content op de Wederpartij en de verplichtingen van de Wederpartij jegens NXT Content direct opeisbaar.
 6. De door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van - in de eerste plaats - alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Indien de Wederpartij een nadere specificatie van de factuur wenst te ontvangen, dan schort dit niet zijn betalingsverplichting op.

Artikel 12. Klachten

 1. De Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij NXT Content ter zake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zogeheten 'zichtbaar gebrek' bij oplevering, dan geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
 2. De Wederpartij dient NXT Content in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan NXT Content is gemeld, dan wordt de Dienst geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te zijn verricht.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op, indien deze handelt in diens beroep of bedrijf.

Artikel 13. Meerwerk

 1. Indien NXT Content op verzoek van de Wederpartij of op eigen verzoek - met voorafgaande Schriftelijke instemming van de Wederpartij - werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, dan zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van NXT Content. De Wederpartij is nimmer verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
 2. De Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken, zal NXT Content de Wederpartij altijd van tevoren en Schriftelijk informeren over de (financiële) consequenties van het meerwerk.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door NXT Content uitgevoerde Overeenkomst rusten bij de Wederpartij, tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen, NXT Content dit Schriftelijk heeft aangegeven of dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de stukken.
 2. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van werken die bedoeld zijn om over te gaan op Wederpartij, zullen pas overgaan op het moment dat Wederpartij volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting.
 3. Indien de intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op bepaalde stukken, berusten bij NXT Content, dan is het de Wederpartij niet toegestaan om de betreffende verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder meer verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het - al dan niet na bewerking - integreren in netwerken. In een dergelijk geval verkrijgt de Wederpartij uitsluitend de niet- exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrechten. Ieder ander of verdergaand recht van de Wederpartij is dan uitgesloten.
 4. NXT Content behoudt het recht de vergaarde kennis die bij de uitvoering van de Overeenkomst tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Wederpartij aan Derden wordt verstrekt.
 5. NXT Content heeft het recht om de naam en het logo van de Wederpartij te gebruiken als referentie of promotie.
 6. De Wederpartij vrijwaart NXT Content voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.
 7. Indien NXT Content een auteursrecht heeft op een in opdracht van de Wederpartij gemaakt portret, dan geeft de Wederpartij NXT Content toestemming om het werk openbaar te maken. Deze openbaarmaking is dus geen inbreuk op het portretrecht van de Wederpartij.
 8. De Wederpartij vrijwaart NXT Content van eventuele aanspraken van Derden over
  intellectuele eigendomsrechten. Wanneer NXT Content of een door haar aangewezen Derde bijvoorbeeld in opdracht van de Wederpartij iets filmt of fotografeert, dan mag NXT Content er daarbij van uit gaan dat de aanwezige personen zijn ingelicht over het maken van dit beeldmateriaal en hun portretrechten.
 9. Daarnaast kan het voorkomen dat NXT Content in opdracht van de Wederpartij moet zoeken naar stockbeelden of ander beeldmateriaal. NXT Content hoeft in dat geval niet te onderzoeken of er een intellectueel eigendomsrecht op het beeldmateriaal rust. NXT Content zal hier uiteraard wel zoveel mogelijk rekening mee proberen te houden.
 10. Indien de Wederpartij in strijd handelt met de bepalingen van dit artikel, dan is de Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van 3 (drie) maal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van NXT Content op schadevergoeding.

Artikel 15. Geheimhouding

Artikel 16. Medewerkersbeding

 1. Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst, evenals 1 (één) jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitoefening van de Overeenkomst, in dienst nemen, danwel anderszins direct of indirect voor zich laten werken.
 2. NXT Content zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden, indien de Wederpartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. Een passende schadeloosstelling is gedefinieerd als ten minste een vergoeding van 10 (tien) maandsalarissen.

Artikel 17. Overdracht

 1. Rechten en plichten van Wederpartij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 18. Meerdere opdrachtnemers

 1. Indien Wederpartij dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden die NXT Content uitvoert tegelijkertijd aan meerdere partijen, waaronder NXT Content wenst te verstrekken, dan dient Wederpartij alle partijen hiervan op de hoogte te stellen.
 2. Indien Wederpartij eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere partij verstrekt heeft en, om welke reden dan ook, de opdracht opnieuw wenst te laten uitvoeren door NXT Content, dient Wederpartij mede te delen aan welke partij de opdracht verstrekt was en waarom Wederpartij de opdracht opnieuw verstrekt.

Artikel 19. Toepasselijk recht

 1. Op Overeenkomsten tussen NXT Content en de Wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen de Wederpartij en NXT Content zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement in Nederland waarin NXT Content is gevestigd.

Artikel 20. Survival

 1. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 21. Wijziging of aanvulling

 1. NXT Content is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal NXT Content de Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.

Artikel 22. Verwerking Persoonsgegevens

 1. Mocht NXT Content aangemerkt worden als verwerker zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), dan kwalificeren de artikelen 22 tot en met 26 van deze algemene voorwaarden als afspraken die gemaakt moeten worden conform artikel 28 lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 2. NXT Content zal ten behoeve van de Wederpartij persoonsgegevens verwerken. NXT Content verwerkt onder andere de persoonsgegevens van de Wederpartij, zoals: de volledige naam, (zakelijke) adressen, woonplaats, telefoonnummer, zakelijk en/of persoonlijke e-mailadressen, financiële gegevens en/of andere (persoons)gegevens die worden aangeleverd door de Wederpartij.
 3. De Wederpartij garandeert dat zij gerechtigd is om NXT Content aan te wijzen als verwerker van de persoonsgegevens en houdt zich - evenals - NXT Content aan de gelden wet- en regelgeving. NXT Content is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet-naleven van verplichtingen uit de geldende wet- en regelgeving door de Wederpartij.
 4. NXT Content verwerkt de gegevens in opdracht van de Wederpartij, en staat daarbij niet onder rechtstreeks gezag van de Wederpartij.
 5. Gegevens zoals genoemd in de hierbovenstaande leden vallen nimmer onder het eigendom van NXT Content. Gegevens die de Wederpartij verstrekt met het bovenstaand doel, blijven derhalve eigendom van de Wederpartij.
 6. NXT Content zal de persoonsgegevens niet langer dan voor de duur van de Overeenkomst verwerken, tenzij de Wederpartij hiertoe uitdrukkelijk Schriftelijk opdracht heeft gegeven of tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.
 7. Indien bepaalde persoonsgegevens naar het oordeel van de Wederpartij niet langer bewaard mogen of behoeven te worden, dan zal NXT Content op Schriftelijk verzoek van de Wederpartij, onverwijld de betreffende door de Wederpartij gespecificeerde persoonsgegevens vernietigen en aan de Wederpartij schriftelijk verklaren dat zij dit heeft uitgevoerd.
 8. De Wederpartij vrijwaart NXT Content tegen aanspraken van Derden die betrekking hebben tot (of voortvloeien uit) de verwerking van persoonsgegevens door NXT Content en/of worden veroorzaakt door een schending van de garantie door de Wederpartij zoals vermeld in dit artikel (artikel 21.3).
 9. De Wederpartij geeft NXT Content toestemming om Derden (subverwerkers) in te schakelen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst en met inachtneming van de wettelijke verplichtingen.
 10. Bij beëindiging van de Overeenkomst stopt de verwerking door NXT Content en worden de persoonsgegevens welke via NXT Content worden verwerkt, één maand na de einddatum definitief verwijderd. Indien (eventuele) betrokkenen aan de Wederpartij teruggave van de persoonsgegevens verzoeken, dan kan NXT Content ondersteuning bieden. Daarvoor dient één maand voor de einddatum van de Overeenkomst een verzoek daartoe worden ingediend via info@nxtcontent.com.

Artikel 23. Uitvoeringsverwerking

 1. NXT Content is slechts verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens welke in het kader van de aangeboden Diensten worden verwerkt onder de in deze algemene voorwaarden gestelde voorwaarden. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, is NXT Content uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
 2. De Wederpartij geeft NXT Content toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens via Derden buiten de Europese Unie, mits noodzakelijk en aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan.
 3. NXT Content zal de persoonsgegevens betreffende de Wederpartij gescheiden houden van de persoonsgegevens die zij voor zichzelf of namens Derden verwerkt.
 4. NXT Content zal de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de op NXT Content rustende verplichtingen op grond van de privacywetgeving, waaronder Europese Verordeningen en de AVG, verwerken.
 5. NXT Content zal in alle redelijkheid meewerken aan verzoeken die de Wederpartij krijgt van betrokkenen.
 6. Wanneer de Wederpartij een DPIA uitvoert en medewerking van NXT Content vraagt, dan zal NXT Content deze verlenen voor zover dat naar redelijkheid van haar verlangd mag worden.

Artikel 24. Beveiliging

 1. NXT Content zal conform artikel 32 AVG alle passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, gelet op de daarmee gemoeide kosten en de stand van de techniek, overeenstemmen met de aard van de te verwerken persoonsgegevens.
 2. NXT Content spant zich ervoor in om inbreuken op de beveiliging met betrekking tot de persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen, te detecteren en in voorkomende gevallen daartegen actie te ondernemen.
 3. Indien NXT Content passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer heeft gelegd om persoonsgegevens te beveiligen, en zich ondanks deze maatregelen een inbreuk op de beveiliging als bedoeld in artikel 23.1 voordoet, is NXT Content niet aansprakelijk voor de schade die uit deze inbreuk op de beveiliging voortvloeit. Dit geldt niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van NXT Content.

Artikel 25. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek zoals bedoeld in de Wet meldplicht datalekken zal NXT Content de Wederpartij daarover redelijkerwijs zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 (achtenveertig) uur vanaf het moment van de ontdekking, informeren en informatie verstrekken aan de Wederpartij die hij/zij nodig heeft om (ook) een melding te kunnen doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en mogelijke betrokkenen.
 2. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek of incident is geweest, als de (vermeende) oorzaak van het lek of het incident, het vooralsnog bekende en/of te verwachten gevolg en de (voorgestelde) oplossing.
 3. Het is NXT Content niet toegestaan rechtstreeks informatie te verstrekken over een datalek of andere incidenten aan Betrokkenen of andere Derden, behoudens voor zover NXT Content daartoe wettelijk verplicht is of toestemming heeft verkregen van de Wederpartij.

Artikel 26. Inspectie

 1. NXT Content staat toe dat Wederpartij de naleving van de beveiligingsmaatregelen door NXT Content inspecteert of dat op verzoek van de Wederpartij de verwerkingsfaciliteiten van NXT Content door een aangewezen onderzoeksinstantie worden geïnspecteerd.
 2. De inspectie zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt maximaal één keer per 12 (twaalf) maanden plaats.
 3. De Wederpartij zal alle kosten, vergoedingen en onkosten in verband met de inspectie betalen, met inbegrip van redelijke door NXT Content gemaakte interne kosten.
 4. De Wederpartij zal NXT Content een exemplaar van het rapport van de inspectie verstrekken.